MENU
Søg
Arrangør af fest & events samt udlejning af udstyr

40886102

Vi garanterer høj kvalitet, god serviceog ikke mindst en uforglemmelig oplevelse
 
Salgs- og leveringsbetingelser for Music & Joy ApS

Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer mv. fra Music & Joy ApS

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Music & Joy ApS.
Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, kan evt. downloades fra vores hjemmeside, såfremt denne er udfærdiget af Music & Joy ApS. Ellers skal du som køber skriftligt ansøge om denne via mail info@music-joy.dk senest 14 dage før levering. 

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Music & Joy ApS side, er denne af vejledende art. Music & Joy ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport af varer fra Music & Joy ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Levering sker af ansatte i Music & Joy Aps, og med mindre andet er aftalt, leveres udstyret til kantstenen på den opgivne adresse. Tidspunktet for levering er senest 2 timer før arrangementets start, med mindre andet er aftalt. Man kan som kunde ikke forlange at Music & Joy ApS skal levere udstyret dagen før arrangementets start, med mindre der er betalt for 2 dages leje. Music & Joy ApS vil dog prøve at efterkomme eventuelle ønsker mht. levering dagen før arrangementets afholdelse uden ekstra omkostninger for dig som kunde. Udstyret / varen må dog ikke benyttes uden skriftlig samtykke fra Music & Joy ApS. Ved leveringen skal du som kunde, på forlangende fra ansatte hos Music & Joy ApS fremvise gyldigt billed legitimation. Fremvises dette ikke, kan Music & Joy ApS tillade sig at undlade at levere de bestilte varer. Dog vil du som kunde blive opkrævet fuld leje / købspris.

Risikoen for varerne der er lejet eller købt hos Music & Joy ApS overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Køber skal straks ved modtagelsen af det lejede eller købte foretage en undersøgelse af varerne, og såfremt der er tale om reklamation, eventuelle fejl eller mangler ved leveringen fra Music & Joy ApS, er købet forpligtiget til omgående at giver Music & Joy ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen er eller fejlen består. Der skal udover skriftlig meddelelse foretages opkald på tlf. 40886102 og informere om at denne mail er fremsendt. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Music & Joy ApS valg vil mangler eller fejl ved varen blive afhjulpet, eller om muligt, vil Music & Joy ApS levere en ny vare hurtigst muligt.

Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med viste betalingskort på hjemmesiden. Alle priser i Music & Joy ApS - på web-adressen http://www.music-joy.dk  - er inkl. Moms. Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, eller andre ting aftales, skal betaling ske kontant ved leveringen. Såfremt dette ikke overholdes af køber, og der IKKE betales kontant ved leveringen, forbeholder Music & Joy ApS sig retten til at undlade at levere varen. Music & Joy ApS forbeholder sig retten til at opkræve det fulde beløb efterfølgende, og varerne tages retur til Music & Joy ApS lager.
Afbestilling: En ordre kan annulleres indtil 30 dage før leveringsdato. Ved annullering mellem 30 og 14 dage før leveringsdato betales 50% af lejeprisen. Ved annullering senere end 14 dage før leveringsdato betales fuld leje.

Music & Joy ApS forbeholder sig retten til at påkræve fuldt ud erstatning for skader på/af lejet udstyr til den aktuelle nypris. Lejer / køber er selv forpligtiget til at forsikre lejet eller købt udstyr fra Music & Joy ApS. Er der tale om direkte forsøg på bedrageri eller andre strafbare forhold og udstyret er lejet / købt af et firma, fastholder Music & Joy ApS sig retten til at fremsætte personligt erstatningskrav over for lejer. Dette gælder både i form af forsøg på at undrage sig alm. betaling eller tyverilignende forhold.

Produktansvar: For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.

Transport af rettigheder og pligter: Køber / lejer er forpligtiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Intet udstyr må uden Music & Joy ApS skriftlige samtykke videreudlejes eller udlånes til 3. mand.

Såfremt du som kunde selv står for at afhente udstyr er ovenstående regler gældende. Alt udstyr skal afhente i lukket køretøj, og vi gør opmærksom på, at alt udstyr på vores hjemmeside ikke må afhentes af dem som kunde. Kontakt os for at få yderligere information.

Telte : Alle telte leveres og opstilles af os efter anvist sted. For at alm. priser er gældende på vores hjemmeside SKAL følgende være opfyldt: Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant. Teltet skal opstilles max 20 meter fra hvor vi kan parkere med stor vogn. Er det trappetrin skal vi informeres om dette ved bestillingen eller andre specielle forhold, da Music & Joy ApS kører en del udstyr ind på vogne. Vi kommer gerne ud og vejleder og råder inden bestilling uden ekstra omkostninger.
Der må IKKE opsættes klistermærker, tape eller lignende på vores telte da limen ødelægger dem !
Der kan købes speciel tape til telte, og er der brug for dette, så kontakt os ang. tilbud.

Tak fordi du tog dig tid til at læse vores vilkår.

Med venlig hilsen

Music & Joy ApS
Strandparksvej 24
2900 Hellerup
Tlf. 4088 6102
Mail: info@music-joy.dk
CVR: 30486196